Regulamin Zawodów Wędkarskich Koła Nr 68 LOTNIK

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 

 

 

1.1.  Zawody z cyklu Grand Prix w klasyfikacji indywidualnej w wędkarstwie spławikowo-gruntowym będą

 

       rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych junior (U18) i senior (+18) ) z podziałem na 3

 

        sektory oraz spinningowym w kategorii senior (+18) bez sektorów.

 

 

 

 1.2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich wędkarskich zawodów sportowych rozgrywanych w

 

        dyscyplinach spławikowo-gruntowej i spinningowej, kategoriach wiekowych wyszczególnionych w pkt

 

        1.1 na zasadach przyjętych dla Okręgu PZW w Poznaniu

 

 

 

 1.3. Zawodnik jest zakwalifikowany do kategorii wiekowej junior (U18) do końca roku kalendarzowego o ile

 

        do dnia pierwszych zawodów nie przekroczył podanej granicy wieku.

 

 

 

 1.4. Prawo udziału w zawodach mają członkowie Koła nr 68 Lotnik oraz zaproszeni goście, którzy mają

 

        opłaconą składkę członkowską i składkę okręgową na ochronę i zagospodarowanie wód na dany

 

        rok. Członkowie uczestnicy do lat 16 mogą wziąć udział w zawodach tylko i wyłącznie pod opieką osoby

 

        dorosłej.

 

 

 

2. REGULAMIN

 

 

 

Metoda spławikowo-gruntowa

 

 

 

       Niniejszy regulamin określa zasady rozgrywania indywidualnych towarzyskich

 

       zawodów organizowanych przez Koła Nr 68 LOTNIK.

 

 

 

 

 

  2.1. Wszystkie zawody rozgrywane i punktowane będą według aktualnie obowiązujących ZOWS i RAPR

 

 

 

  2.2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych,

 

         zawody uznaje się za ważne po upływie minimum 2h od sygnału oznaczającego rozpoczęcie

 

         wędkowania.

 

 

 

  2.3. Roczna klasyfikacja juniorów i seniorów ustalona zostanie na podstawie wyników sektorowych

 

         uzyskanych przez zawodników w zawodach z cyklu GP. Suma miejsc poszczególnych zawodników stanowi podstawę do

 

         obliczenia wyników, mniejsza suma punktów decyduje o wyższym miejscu zawodnika w zawodach oraz GP (klasyfikacja

 

         ujemna). W przypadku liczby punktów zajęte miejsce ustala się porównując wagę złowionych ryb. Najgorszy wynik

 

         zawodów lub jedna nieobecność nie będą liczone do klasyfikacji końcowej GP 2022.

 

 

 

  2.4. Podczas trwania zawodów obowiązują następujące sygnały:

 

       - pierwszy sygnał – rozpoczęcie nęcenia na 10 minut przed rozpoczęciem wędkowania,

 

       - drugi sygnał – rozpoczęcie wędkowania,

 

       - trzeci sygnał – 5 minut do końca zawodów,

 

       - czwarty sygnał – zakończenie wędkowania.

 

 

 

  2.5. Podczas zawodów zezwala się na:

 

       - korzystanie z jednej wędki, spławikowej lub gruntowej z możliwością zmiany w trakcie zawodów

 

       - użycie maksymalnie 17l. mieszanki (zanęty, ziemi, gliny, dodatków) w tym max 1l robaków.

 

       - na łowiskach specjalnych należy używać siatki minimum 3m.

 

 

 

  2.6. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

 

       - wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu

 

       - łowienie w innym niż wylosowanym stanowisku lub poza granicami swojego stanowiska

 

         za nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników

 

         (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego). Dodatkowo niesportowe zachowanie będzie skutkowało

 

         skierowaniem  sprawy do rzecznika dyscyplinarnego koła.        

 

       - zabieranie lub rozdawanie złowionych przez siebie ryb.

 

 

 

 

 

  2.7. Na wszystkie zawody obowiązuje osobna lista na, którą uczestnik zostaje wpisany po wniesieniu datku na posiłek w wysokości 20 zł.

 

 

 

  2.8. Nagradzane pucharami będą miejsca od 1 do 3 włącznie w klasyfikacji generalnej i dyplomami miejsc 1-6, osobno wśród

 

         juniorów i seniorów.

 

 

 

  2.9. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów i to on ma decydujące zdanie.

 

 

 

2.10. W trakcie zawodów zawodnik ma prawo złożyć protest do Komisji Sędziowskiej w przypadku:

 

        - zauważenia nie przestrzegania regulaminu przez innego zawodnika;

 

        - swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego;

 

        - pomyłki w trakcie ważenia złowionych ryb;

 

        - pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po opublikowaniu wyników, nie później niż 15 minut od czasu

 

          opublikowania wyników.

 

 

 

2.11. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od czasu wejścia na stanowisko do czasu zważenia złowionych ryb,

 

         zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo. Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy fizycznej (np. noszenie lub

 

         obsługa sprzętu) osób postronnych, to znaczy tych, które nie startują w zawodach. Dopuszcza się natomiast wszelką inną

 

         pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji). Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem

 

         podbierania złowionych ryb.

 

 

 

 

 

2.12. Przykładowy program zawodów

 

         07:00 - Rozpoczęcie zawodów (zbiórka uczestników, przedstawienie regulaminu)

 

         07:15 - losowanie stanowisk

 

         07:30 - przejście na stanowiska (przygotowanie sprzętu, zanęt i przynęt)

 

         08:20 - pierwszy sygnał, nęcenie,

 

         08:30 - rozpoczęcie zawodów,

 

         12:25 - pozostałość 5 min. do końca zawodów

 

         12:30 - zakończenie zawodów

 

         13:00 - poczęstunek

 

         13:30 - ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród, zakończenie zawodów.

 

 

 

2.13. Zarząd Koła Nr 68 LOTNIK zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 

 

 

 

 

2.14. Udział w zawodach oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

Metoda spinningowa

 

 

 

2.15. Zawody mogą odbywać się na wodach bieżących lub stojących. Organizator zobowiązany jest do wyłączenia z łowienia

 

         tarlisk ryb, krześlisk itp.

 

 

 

2.16. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w RAPR Ze sprzętu pomocniczego

 

         zabrania się używania osęki.

 

 

 

2.17. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną.

 

         Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń

 

         przynęty i sygnalizatorów brań.

 

 

 

2.18. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać siatkę do przetrzymywania ryb w stanie żywym do czasu

 

         dokonania pomiaru przez sędziego w siatce na sztywnych obręczach.

 

 

 

2.19. Czas trwania zawodów wynosi 4 godziny z możliwością wydłużenia do 5h. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania

 

         zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była  

 

         uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 2,5 godziny.

 

 

 

2.20. Obowiązują następujące sygnały:

 

       - pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie zwodów

 

       - drugi sygnał – oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje

 

         zawodników określony czas (15 minut) na zdanie kart startowych sędziemu.

 

 

 

2.21. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.

 

         Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić 30 metrów, liczone wzdłuż linii brzegowej. Za

 

         zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

 

 

 

2.22. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od czasu zakończenia odprawy do czasu zdania karty startowej, zawodnicy

 

         mogą się poruszać wyłącznie pieszo. Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy fizycznej (np. noszenie lub obsługa

 

         sprzętu) osób postronnych, to znaczy tych, które nie startują w zawodach. Dopuszcza się natomiast wszelką inną pomoc

 

         osób postronnych (np. przekazywanie informacji). Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem

 

         podbierania złowionych ryb.

 

 

 

 

 

2.23. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, brodzenie dopuszcza się wyłącznie za zgodą organizatora. O dopuszczeniu

 

         brodzenia oraz jego głębokości organizator informuje podczas odprawy.

 

 

 

 

 

2.24. Organizator wyznacza łowisko, na którym rozgrywane są zawody, oraz określa obszar zbiornika w którym startujący

 

         zawodnicy mogą łowić.

 

 

 

2.25. Obowiązuje następująca punktacja:

 

 

 

      a) Głowacica i Sum:

 

      - za wymiar 700 pkt.

 

      - za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt.

 

 

 

      b) Łosoś, Troć, Troć jeziorowa, Szczupak i Sandacz:

 

      - za wymiar 750 pkt.

 

      - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

 

 

 

      c) Boleń i Brzana:

 

      - za wymiar 400 pkt.

 

      - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

 

 

 

      d) Lipień, Pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany:

 

      - za wymiar 300 pkt.

 

      - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

 

 

 

      e) Jaź i Kleń:

 

      - za wymiar 150 pkt.

 

      - za każdy dodatkowy centymetr 35 pkt.

 

 

 

      f) Okoń:

 

      - za wymiar 50 pkt.

 

      - za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.

 

 

 

2.26. Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do punktacji za wyjątkiem okonia. Do karty startowej sędzia

 

         wpisuje wymiar ryby z dokładnością do 1mm, natomiast podczas obliczania wyników obowiązuje zasada zaokrąglania

 

         wymiaru ryb w dół do najbliższego pełnego centymetra. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

 

 

 

2.27. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

 

      - wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,

 

      - przemieszczanie się w obrębie łowiska inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu,

 

      - udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby,

 

      - nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy,

 

      - łowienie w obszarach łowiska wyłączonych z wędkowania (obszary wyłączone podaje się na odprawie).

 

      - za nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po  

 

        jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego). Dodatkowo niesportowe zachowanie będzie skutkowało skierowaniem

 

        sprawy do rzecznika dyscyplinarnego koła.

 

      - przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż zawody,

 

      - używanie osęki do „lądowania” ryb,

 

      - używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami

 

      - nie posiadanie siatki do przetrzymywania ryb.

 

 

 

2.28. W sprawach spornych nieuregulowanych wyżej wymienionym regulaminem,

 

         decyduje organizator zawodów.

 

 

 

2.29. Zarząd Koła Nr 68 LOTNIK zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 

 

 

 

 

2.30. Udział w zawodach oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA

 

 

 

ZOWS- Zasady Organizacji Wędkarskiego Sportu

 

RAPR- Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

 

GP- Grand Prix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe różnice w klasyfikacji zawodników w zawodach bez i z sektorami.

 

 

 

 

 

Bez sektorów :

 

   

 

1. Jan A. 10000g. 1pkt

 

2. Jan B.   9000g. 2pkt. 

 

3. Jan C.   8000g. 3pkt.

 

 

 

4. Jan D.   7000g. 4pkt.

 

5. Jan E.   6000g. 5pkt.

 

6. Jan F.   5000g. 6pkt.

 

 

 

7. Jan G.   4000g. 7pkt.

 

8. Jan H.   3000g. 8pkt.

 

9. Jan J.    2000g. 9pkt.

 

     

 

 

 

 

 

Z sektorami :

 

 

 

Sektor A

 

 

 

1. Jan A. 10000g. 1pkt

 

2. Jan B.   9000g. 2pkt

 

3. Jan C.   8000g. 3pkt

 

 

 

Sektor B

 

 

 

1. Jan D.   7000g. 1pkt

 

2. Jan E.   6000g. 2pkt

 

3. Jan F.   5000g. 3pkt

 

 

 

 

 

Sektor C

 

 

 

1. Jan G.   4000g. 1pkt

 

2. Jan H.   3000g. 2pkt

 

3. Jan J.    2000g. 3pkt

 

 

 

 

 

Klasyfikacja końcowa wg ilości zdobytych punktów sektorowych:

 

 

 

1. Jan A. 10000g. 1pkt   (bez sektorów 1 miejsce)

 

2. Jan D.   7000g. 1pkt   (bez sektorów 4 miejsce)

 

3. Jan G.   4000g. 1pkt   (bez sektorów 7 miejsce)

 

 

 

4. Jan B.   9000g. 2pkt   (bez sektorów 2 miejsce)

 

5. Jan E.   6000g. 2pkt   (bez sektorów 5 miejsce)

 

6. Jan H.   3000g. 2pkt   (bez sektorów 8 miejsce)

 

 

 

7. Jan C.   8000g. 3pkt   (bez sektorów 3 miejsce)

 

8. Jan F.   5000g. 3pkt   (bez sektorów 6 miejsce)

 

9. Jan J.    2000g. 3pkt   (bez sektorów 9 miejsce)