Koło PZW Lotnik wzięło swój początek z działającego już Koła PZW Krzesiny działającego przy Jednostce Wojskowej 2582.

W 1958 zawiązała się grupa miłośników wędkarstwa i w wyniku ich działalności

i starań powołano koło Lotnik, którego pierwszym prezesem zarządu został

kol. Marian LENKOWSKI

a w skład zarządu koła wchodzili:

kol. Zygmunt Mrowiński

kol. Longin Krysiński

kol. Zdzisław Kość

kol. Edmund Siuda.

Koło Lotnik działało w tych strukturach do 1962 roku, w którym to roku nasze koło i pozostałe koła wojskowe z rejonu Poznania w wyniku reorganizacji przeszły pod jeden zarząd przy 111 WSR Poznań noszącego nazwę Karaś. W kole Karaś z wcielonych kół zostały utworzone sekcje, PZW z własnymi zarządami a przewodniczącym sekcji Lotnik został wybrany kol. Felicjan Żmuda. Sekcja liczyła 43 członków i była jedną z bardziej prężnie działających w kole Karaś, za co była wielokrotnie wyróżniana. W związku z reorganizacją struktur PZW w 1974 roku przestaje istnieć koło Karaś. Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 28.02.1975r. powstało na naszym terenie koło PZW Lotnik przy Jednostce Wojskowej 2452. Na podstawie tej uchwały Walne Zgromadzenie w dniu 05.03.1975r. wyłoniło nowe władze Koła PZW Lotnik w składzie:

Prezes zarządu – kol. Mieczysław Markowski

Wiceprezes -  kol. Czesław Kowalewski

Sekretarz - kol. Ferdynand Ast

Skarbnik - kol. Edmund Siuda

Gospodarz koła - kol. Tadeusz Merkel.

Pod koniec roku 1975 zarząd koła w wyniku uzyskanej zgody od Dowództwa Jednostki Wojskowej 2452 przystępuje do zagospodarowania i opieki nad stawami w parku przyległym do terenu jednostki. Pełne nasilenie prac notuje się w 1976 r.

W 1976 roku zarząd koła czyni starania w Zarządzie Okręgu o sprawowanie opieki przez koło Lotnik nad akwenem Koninko. Na podstawie uchwały Zarządu Okręgu z dnia 02.05.1977 roku koło Lotnik uzyskuje taką zgodę i przystępuje do zagospodarowania i opieki nad akwenem Koninko.

W 1978 roku powstaje grupa inicjatywna budowy klubu wędkarskiego w składzie:

kol. Czesław Bocian

kol. Tadeusz Kania

kol. Felicjan Żmuda

kol. Edmund Siuda.

Poszukiwaniu pomieszczeń możliwych do zaadoptowania na cele klubu grupa inicjatywna trafia do Klubu Garnizonowego przy Jednostce Wojskowej 2452 gdzie znaleziono odpowiednie pomieszczenia nadające się do zagospodarowania na cele klubu.

Sporządzono plan lokalizacyjny i remontowy a po zaakceptowaniu przez Dowódcę Jednostki Wojskowej 2452  przystąpiono do budowy.

Prace rozpoczęto w dniu 03.02.1979  a zakończono w dniu 24.09.1981. Przy uczestnictwie członków koła, zaproszonych gości z Zarządu Okręgu, przedstawicieli władz miasta, dowództwa Jednostki Wojskowej 2452 i przedstawicieli zaprzyjaźnionych kół nastąpiło w listopadzie 1981 roku uroczyste otwarcie klubu koła PZW Lotnik.

 

Rok 1981 był przełomowy w życiu naszego koła. W maju 1981 Zarząd Koła nawiązał ścisłą współpracę z kołami PZW Łożyska, PZW Kostrzyn, PZW Swarzędz, PZW Iwno a w dniu 14.05.1981 odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów w kole PZW Kostrzyn, na którym przyjęto wspólny plan działania.

XXV lecie Koła Lotnik przypadło na 1983 rok.

W ramach obchodów rocznicy powstania w kole odbyło się szereg imprez i spotkań, między innymi uroczyste Zgromadzenie Koła na, które licznie przybyli zaproszeni goście i członkowie koła. Z okazji powstania otrzymaliśmy od Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Zoologicznego akwarium wraz z całym wyposażeniem. 

 

W 1985 roku Koło Lotnik było współorganizatorem i gospodarzem XXIII Zjazdu Delegatów PZW Okręg Poznań na, którym kolega z naszego koła został wybrany sekretarzem Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

 

27.10.1986 roku gościliśmy w naszym klubie delegacje związku wędkarskiego NRD

w osobach Prezydenta DAW, Sekretarza Generalnego DAW, kierownictwo ZG PZW

i władze PZW Okręgu Poznań.

W 1988 roku koło Lotnik obchodziliśmy XXX lecie naszej działalności. W ramach obchodów zorganizowano zawody XII Rejonu na akwenie ”Koninko” w których uczestniczyły reprezentacje wszystkich kół wędkarskich naszego rejonu oraz odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu kończące obchody rocznicowe w, którym uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Poznania i władze Zarządu Okręgu w Poznaniu.

 

       Po pięciu latach ciężkiej pracy członków naszego koła przy renowacji stawów

w parku im. P. Strzeleckiego zostały przekazane w użytkowanie kołu Lotnik dnia 12.06.1990 a w lipcu napełniono stawy i przystąpiono do zarybiania.

W dniu 08.12.1996 roku koło było gospodarzem młodzieżowej Zgaduj-Zgaduli  zorganizowanej przez Zarząd Okręgu w Poznaniu w której uczestniczyło ponad

50 osób z okręgu poznańskiego i pilskiego. Nasi zawodnicy zajęli dość dobre miejsca.

Od początku istnienia koła Lotnik funkcje Prezesa Zarządu Koła pełnili:

kol. Lenkiewicz Marian

kol. Żmuda Felicjan

kol. Bocian Czesław

kol. Siuda Edmund

kol. Markowski Mieczysław

kol. Tomczak Janusz

kol. Lechowski Stanisław

kol. Kania Tadeusz

kol. Franczuk Zbigniew (2000 - 2017)

a od 2017 roku prezesem jest

kol. Misiura Wojciech

       Na przestrzeni tych lat nasze koło było organizatorem szeregu imprez sportowych organizowanych wspólnie z Zarządem Okręgi i Zarządami zaprzyjaźnionych kół. Członkowie naszego koła brali czynny udział w licznych imprezach sportowych organizowanych przez Zarząd Okręgu i koła zaprzyjaźnione.